Çfarë Ve Ndosi Erdogani Për Rusinë? Turqia Nuk I Ba Shkohet Pe Rëndimit

Është e rë ndësishme jo vetëm për Turqinë, por edhe për vendet që ve ndosin këto sa nksione (nd aj Rusisë) dhe qytetarëve të tyre, që kjo ha pësirë ​​ajrore të je të e hapur…si në as pektin str ategjik ashtu edhe në atë hu ma ni t ar,” tha Mevlut Cavusoglu pas një takimi të la rtë me di plomatët e NA TO-s.

Cavusoglu tha se një takim midis ministrave të jashtëm të dy pa lë ve nd ërluftuese mu nd të or ga ni zo h et ‘nëse le jojnë kushtet’ në Turqinë ju go re javën e ardhshme në Fo ru m i n e Di plomacisë në An talia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.