Erdogan I Telefonon Putinit: “Nd Alo Lu Ftën, Turqia Ga Ti Për…”

Një orë në telefon për të bi ndur Vladimir Putinin t`i japë fu nd su lmit në Ukrainë: Pr esidenti turk Rexheo Tajip Erdogan po pë rpiqet me cdo mënyrë të nd ërmjetësojë për fu ndin e ko nfliktit, që e ve ndos në po zitë të vë sh tu rë dhe Turqinë an ë ta re e NA TO-s që ruan ma rrëdhënie të mira si me Kievin, ashtu edhe me Moskën.Erdogan i ka kë rkuar h omologut rus të shp a llë ar mëpushimin, të hapë ko rridoret hu ma ni ta re dhe të nënshkruajë një m arrëveshje pa qe je, njoftoi zyra e pr

esidentit turk. Ky i fundit ka in si s tu ar në telefonatën me Putin se Ankaraja është e ga tshme të ko ntribuojë në një zgj i dh j e pa qësore të ko nfliktit. Sipas de klaratës, Erdogan e filloi bi se d ë n.

Leave a Reply

Your email address will not be published.