Gjermania Tërhiqet Nga San ksionet Ndaj Rusisë: Kemi Nevojë Për Energji!Tr Adhton BE

Gjermania tërhiqet nga sanksionet ndaj Rusisë: Kemi nevojë për energji!Kompanitë gjermane që punojnë në fushën e fu rnizimit me en ergji do të va zhdojnë ba shkëpunimin me Rusinë. Ky ve ndim është ma rrë nga qe veria fe derale e Gjermanisë, tha ka ncelari Olaf Scholz.

Ai vu ri në du kje se kë rkimi për al ternativa nd aj en ergjisë ruse ka va zh du ar për disa muaj së bashku me pa rtnerët në B E dhe më gje rë. Megjithatë, fu rnizimet me en ergji nga Fe derata Ruse nuk mund të zë vendësohen br enda natës

Leave a Reply

Your email address will not be published.