Ju nëse keni pirë cigare prej me shumë se 5 viteve, kjo recetë do ju pastrojë mushkëritë si me magji

Pirja e duhanit është një prej shprehive më të dë mshme që i vr et njerëzit e çdo moshe.Sot të gjithë e dimë sa i rrezi kshëm është duhani dhe kjo shprehi e dëm shme sigurohet që doktorët të kenë punë.Pirja e duhanit ndi kon te çdo qel izë e trupit dhe i dëmton funksionet vitale trupore.Në veçanti është tejet agr esive për mushkë ritë dhe shkencëtarët tregojnë se pirja e duhanit është arsyeja kryesore e zhvillimit të qelizave ano rmale të kanc erit.Veç kësaj, prob lemet resp iratore, si bro nkiti dhe as tma, janë të lidhura ngushtë me pirjen e duhanit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.