Ky Është Ga Bimi Që Bëni Me La Vatriçen, Pr Andaj Ha Rxhon 2-Fish En Ergji Elektrike

Shpesh herë na re komandojnë sa de tergjent duhet të p ërdorim për çdo la rje, por shumë pr odhues nd onjëherë e te projnë duke na bërë të ko nsumojmë më shumë pr odukte e të bl ejmë me te për.

De tergjentë të shumtë na dë mtojnë ve shjet, rrobat, por edhe nd ikojnë ndj eshëm në bu xhe t i n fa le fa turës së en ergjisë.
Zb ardhuesit dhe pa struesit e shumtë lenë njo lla mbi rroba dhe pl uhuri la rës i tepër bll o k o n lavatriçen e cila ha rxhon dy herë më shumë en e r gj i.
Sipas spe cialistes në la rje Mary Gallager duhet të kemi ku jdes të mos e te projmë me këto de tergjente sepse kjo s’do të thotë la rje më e mirë

Leave a Reply

Your email address will not be published.