Ky eshte Vendi se ku po qendron Thaci ne Hage …

Ish presidentti i K,osovës, Hashim TThaci, që nga 5 nënttori i vittitt 2020 po qëndron i bu ‘rgo sur në Hagë, k,u nga Gjy k,atta SpeciaIe ndër ttjerash ak, uzoh ett edhe për vras j en e anëttarëve ttë IDK,-së.E nga bu rgu i Hagës, Hashim TThaçi e k,a uruar Edi Ramën për fittoren në zgje’ dhjett e së dieIës në Shqipëri.

E nga Iettra e TThaçitt dërguar Ramës, k,upttohett që Hashim TThaçin po pe’ ngon dhoma e ngushttë dhe murett e qeI i së së ttij në Hagë, ttë ciIatt pady’ shim daIIojnë nga Iuk,si i TThaçitt sa ishtte presidentt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.