Lajm I Mirë Nga Gjermania! Bashkimi Familjar Do Bëhet Më I Thjeshtë Për Ba Llkanin

Si rregull pas dy vjetësh, por edhe në varësi të llojit të lejes së qëndrimit në Gjermani, ata mund të ba shkohen me familjet e tyre. Si gurisht për këtë duhet të pl otësohen disa kr i te re, si psh të ar dh u ra t e mjaftueshme, të rre gu ll u ar a në bazë kategorish nga

li gj vë në s i, të cilat do të mu ndësonin që ba shkëshorti/tja e fëmijët apo të tjerë të kishin një jetesë no rmale nga rroga e familjares apo familjarit që fi t o n të ar dhurat. Edhe gjuha në nivele të caktuara kë rkohet ndër kr iteret e tjera për arritjen e ba shkimit familjar në Gjermani.

Leave a Reply

Your email address will not be published.