Nuk E Kishim Pa Rashikuar Qe.. Rama Jep Lajmin E K Eq Per Shqiptaret: Ajo Qe Kurre Nuk E Mendonim, Ka Ndodhur…

Na fta sot është kth yer në pikun e vetë të viti 2014, dhe sigurisht ishte një tr end i post pa ndemisë dhe si ef ekt i ne vojës në rritje ka bërë edhe Shqipëri do të pr eket.

Çm imin e en ergjisë nujk e kishim pa rashikuar, por duhet të jemi të ve tëdijshëm që jemi në lu ftë, nuk na prek us htarakisht, por nga p ikëpamja e çm imeve”,-tha Rama.

Leave a Reply

Your email address will not be published.