Pr Ekëse: Një Fëmijë Ukrainas Duke Qarë, Derisa I Vetëm Kalon Ku Firin Për Në Poloni

Fëmijët e vegjël janë në mesin e 1.5 milion njerëzve që janë la rguar nga Ukraina që nga fillimi i agr esionit rus – dhe disa janë të de tyruar ta bëjnë udh ëtimin vetëm.

Dhe një video tregon një fëmijë duke ka luar kufirin në Poloni, duke ec u r pë rpara një grupi të rri tu r i sh, p ërcjell.
Me sa duket vetëm, ai q a n nd ërsa ecën, i mb ë sh tj e ll ë me një pa ll t o dhe duke mb a j t u r vetëm një qese me gjë ra të tij.

Leave a Reply

Your email address will not be published.