Rusët Po Br Aktisin Rusinë, Po I Drejtohen Finlandës

Në Vaalimaa, pika kufitare e Finlandës me Rusinë, 120 mi lje në li ndje të Helsinkit, autobusë dhe makina të shumta ndalohen për ko ntrolle pas aportash dhe do ga no re.

Por këta nuk janë ukrainas, janë rusë, dhe m egjithëse fl uksi nuk është i madh, ai është ko nstant.Njerëzit tashmë janë në an kth dhe po kë rkojnë të la rgohen nga Rusia, sepse ka pasur zëra të v azhdueshme se qe veria e Pr esidentit Vladimir Putin së shpejti mund të ve ndosë l i gj i n us htarak për t’u marrë me de monstratat ku ndër pu shtimit të Ukrainës.

Leave a Reply

Your email address will not be published.