Shqiptari me fIamurin kuqezi vë në rresht të burgosurit, kush është mirditori që bën Iigjin në bu rgun grek (Video)

Pam je të paza konta janë pub likuar nga një b ur g në Greqi, ku një shqiptar ka vënë në rr esht të gjithë të bu rgos urit, duke ven dosur li gjin brenda mureve të go dinës.

VIDE0 që është publ ikuar gjërësisht në rrjetet sociale mendohet se është xhi ruar në bu r gun e Koridhalos dhe ka si prota gonist Fabio Dushkun, një i ri me origjinë nga Mirdita, i cili është dë nu ar me bu rg pë rj etë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.